فرم پیش ثبت نام اردو

پایه تحصیل(ضروری)
ثبت نام در سایت توسط چه شخصی است؟(ضروری)
آیا تمایل به حضور فرزندتان در اردو دارید؟(ضروری)
کمک نیاز دارید?