4 بهمن روز جهانی آموزش

تاریخچه روز جهانی آموزش

در دسامبر 2018 مجمع عمومی سازمان ملل متحد  24 ژانویه را روز جهانی آموزش اعلام کرد تا آموزش و پرورش و اهمیت یادگیری برای توسعه و صلح بیشتر بررسی شود. آموزش و مسائل مربوط به آن فقط وظیفۀ نهادهای دولتی نیست، هر یک از ما وظیفه داریم کیفیت آموزش  را ارتقا دهیم و برای دستیابی همۀ مردم جهان به آموزش دربارۀ این موضوع صحبت کنیم. بدیهی است که دسترسی به آموزش می‌تواند بسیاری را از فقر نجات دهد و مسیر را برای آینده‌ای امیدوارکننده هموار کند.

بر اساس بررسی‌های سازمان یونسکو وضعیت دسترسی به خدمات آموزشی برای جوامع حاشیه‌نشین، آنهایی که در مناطقی با نابرابری بالاتر زندگی می‌کنند و کشورهای توسعه نیافته بدتر است. واقعیت تلخ این است که امروزه جوامع بی‌شماری در سرتاسر جهان وجود دارد که در آنها آموزش غیرضروری دانسته می‌شود.

روز جهانی آموزش فراخوانی برای اقدام است. چنین مناسبتی افراد، جامعۀ مدنی و سیاست‌گذاران را وادار می‌کند تا گام‌های محکمی برای اطمینان از ارائۀ آموزش ابتدایی و متوسطه به کودکان و همچنین بهبود مشارکت جوانان در آموزش بردارند. برنامه‌های آموزشی باید برای نیازهای جمعیتی مختلف طراحی شوند و برای رسیدن به یک هدف اصلی همگرا شوند؛ تجهیز کودکان به آموزش برای داشتن اشتغال و آیندۀ بهتر.دیدگاهتان را بنویسید

کمک نیاز دارید?