13 آبان روز دانش آموز

دانش آموز فقط کسی نیست که به یادگیری می پردازد. دانش آموز یعنی مادر و پدر آینده که قرار است نسل های بعدی را پرورش دهد، یعنی هنرمند و دکتر و مهندس و وکیل و کارمند و دانشمند و … که قرار است چرخ مملکت را به حرکت در بیاورد، و یادگیری و مدرسه رفتن فقط جهت یادگیری کتب درسی نیست. دانش آموز باید اخلاق داشته باشد. باید وجدان داشته باشد و … بیش تر به این سرمایه ها توجه کنیم.

آینده سازان روزتان مبارکدیدگاهتان را بنویسید

کمک نیاز دارید?