5 خرداد روز نسیم مهر

پنجم خرداد ماه مصادف با روز ملی حمایت از خانواده زندانیان درحالی گرامی داشته می شود که این خانواده ها در معرض انواع آسیب های اجتماعی، فرهنگی، روانی و اقتصادی قرار دارند.دیدگاهتان را بنویسید

کمک نیاز دارید?