ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بدین وسیله از کلیه دانش آموزان محترم شرکت کننده در مسابقات فرهنگی هنری

 

تقاضا می شود تا آثار هنری خود را حداکثر تا روز سه شنبه مورخ 1398/10/24 به سرکار خانم دمیرچی جهت ارائه به منطقه تحویل نماید.

بدیهی است پس از تاریخ فوق امکانات ارسال آثار وجود نخواهد داشت