ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

دانش آموزان عزیز:

برگزاری تست موسیقی در روزهای چهارشنبه  مورخ 1398/10/18 و شنبه مورخ 1398/10/21 برگزار می گردد.