آدرس:
آدرس:پاتریس لوموبا- خیابان کوکب - کوچه امیری - پلاک 4

تهران
2
تلفن:
66431566-66434809-66432535
سایر اطلاعات:

کانال های مدرسه آتیه:

1- کانال عمومی مدرسه آتیه Atiyeh_co@