ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ضدعفونی کردن مدرسه

کلیه سطوح مدرسه با مواد ضدعفونی و الکل ضدعفونی گردید.