ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

1- محدودیت معینی برای  رفتار کودک در نظر بگيرييد.

2- رفتارهای پسندیده کودک را تحسین کنید تا افزایش یابد.

3-حتما به بی انضباطی کودک پاسخ قاطعانه بدهید.

4-با شرح دادن اشتباه کودک برای خودش،به بدرفتاری وی پاسخ دهید.

5-رفتار قابل قبول تر را برای کودک در همان زمان توضیح دهید.

6-از روشهایی مثل سکوت کردن،نادیده گرفتن، یا محروم کردن بجای تهدید کردن استفاده کنید.

7-سریع به کودک پاسخ دهید اما تهديدش نکنید.

8-کودک را با نفر سوم (بابا،مامان)تهدید نکنید،خودتان مشکل را بررسی کنید.

9-برای مسافرت و میهمانی،وسایل سرگرمی کودک را فراهم کنید