ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

با توجه به سردی هوا و برف و یخبندان، روز یکشنبه ۲۶ آبان مهد های کودک، دبستان ها، و متوسطه ی اول  تعطیل می باشند.

کلیه مدارس و پیش دبستانی و دبستان های آتیه و آتیه سازان در شیفت های صبح و بعد از ظهر تعطیل می  باشد.

کلاس های ترمیک نیز تعطیل می باشد.

https://www.medu.ir/fa/news/item/973792/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1?ocode=10004602