امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مانور زلزله در روز 7 آذر ماه به صورت سراسری برگزار گردید . فعالیت های انجام شده به شرح زیر است:

- برای پایه های اول ، دوم ، سوم و چهارم پخش کلیپ آموزشی مقابله با آسیب های ناشی از زلزله 

- برای پایه های چهارم ، پنجم وششم به صورت عملی آموزش داده شد.

نوشتن دیدگاه