امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

اردوهای ماه آذر در روزهای 25 و 26 و 27 به شرح زیر می باشد:

- گروه اول : پایه های پیش دبستان و اول فیلم آهوی ماه پیشونی 2 در سینما پردیس

- گروه دوم : پایه های دوم و سوم  فیلم آهوی ماه پیشونی 2 در سینما پردیس

- گروه سوم : پایه های چهارم و پنجم وششم فیلم پاستا ریونی در سینما پردیس

نوشتن دیدگاه