اخبار مدرسه

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

مانور زلزله در روز 7 آذر ماه به صورت سراسری برگزار گردید . فعالیت های انجام شده به شرح زیر است:

- برای پایه های اول ، دوم ، سوم و چهارم پخش کلیپ آموزشی مقابله با آسیب های ناشی از زلزله 

- برای پایه های چهارم ، پنجم وششم به صورت عملی آموزش داده شد.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

فلوراید تراپی  ( دهان و دندان ) همه ی دانش آموزان توسط کارشناس بهداشت در روز 19 آذر انجام شد. 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بهداشت مو و ناخن دانش آموزان در آغاز هر هفته ( شنبه ها ) توسط مربی بهداشت چک و بررسی می شود .

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

اردوهای ماه آذر در روزهای 25 و 26 و 27 به شرح زیر می باشد:

- گروه اول : پایه های پیش دبستان و اول فیلم آهوی ماه پیشونی 2 در سینما پردیس

- گروه دوم : پایه های دوم و سوم  فیلم آهوی ماه پیشونی 2 در سینما پردیس

- گروه سوم : پایه های چهارم و پنجم وششم فیلم پاستا ریونی در سینما پردیس

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

مسابقه ی احکام ویژه ی پایه های چهارم ، پنجم و ششم در مدرسه برگزار گردید