ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

روز آتش نشانی گرامی باد

در این روز دوره آموزشی برای کادر اجرایی ، معلمین برگزار گردید.